برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشكده مهندسي عمران

 

توسعه منحني­ هاي شكنندگي در سازه­هاي بلند بتن­آرمه با هسته مركزي با در نظر داشتن ارائه مفهوم توزيع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحريكات لرزه­ای دوجهته

 

رساله دكتري مهندسي عمران

 

 

 

 

 

 

1394

 

 

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشكده مهندسي عمران

 

رساله دكتري مهندسي عمران آقای 

تحت عنوان

 

توسعه منحني­هاي شكنندگي در سازه­هاي بلند بتن­آرمه با هسته مركزي با در نظر داشتن ارائه مفهوم توزيع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحريكات لرزه­ای دوجهته

 

در تاريخ 5/2/1934 توسط کميته تخصصی زير مورد مطالعه و تصويب نهائي قرارگرفت.

   
   
   
   
   

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

نمادگذاري (Nomrclature)
 
پارامتر تعريف­كننده شاخص خسارت تجمعي
مساحت
مساحت بتن
ضريب افزايش شاخص خسارت كل
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت نسبت به جهت
مساحت فولاد
سطح مقطع فولاد­هاي قطري
ضريب تشديد پيچش اتفاقي
ضريب افزايش شاخص جابجايي
ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص جابجايي نسبت به جهت
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري كل
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري نسبت به جهت
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك پارامتر A95 بيشينه شتاب تحريك زمين بيشينه شتاب تحريك زمين در آستانه فروريزش سازه بيشينه شتاب تحريك زمين در سطح تسليم سازه جذر ميانگين مربعات شتاب ضريب ماتريس­ جرم ضريب ماتريس سختي ضريب وزن چرخه­هاي پلاستيك در شاخص خسارت تجمعي فروريزش ميرايي قدر مطلق تجمعي سرعت تابع توزيع تجمعي احتمال ضريب تشديد تغييرمكان مركز جرم حاشيه ايمني سازه بر مبناي حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص خسارت كل در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص خسارت طبقه ام در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص جابجايي كل در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص جابجايي طبقه ام در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي نياز شكل­پذيري كل در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي نياز شكل­پذيري طبقه ام در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص خسارت كل در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص خسارت طبقه ام در جهت
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص جابجايي كل در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي شاخص جابجايي طبقه ام در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي نياز شكل­پذيري كل در جهت حاشيه ايمني سازه بر مبناي نياز شكل­پذيري طبقه ام در جهت نسبت ميرايي تعميم يافته در فضاي مودال مركز سختي مركز مقاومت ضريب پاسخ لرزه­اي ضريب بسط تابع موجك جابجايي سازه در تراز بام شاخص خسارت شاخص خسارت تجمعي شاخص خسارت بر اساس انرژي شاخص خسارت بر اساس كاهش سختي شاخص خسارت Park & Ang براي عضو شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده شاخص خسارت بر اساس افزايش پريود ماكزيمم شاخص خسارت بر اساس افزايش پريود شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذيری ماكزيمم شاخص خسارت كل در جهت ماكزيمم شاخص خسارت كل در جهت بحراني شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذيری در جهت شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذيری در جهت مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذيری در جهت­هاي بدون دوران تحريك مقدار كوچكتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذيری در جهت­هاي بدون دوران تحريك ظرفيت فروريزش سازه بر اساس توزيع سه­بعدي شاخص خسارت كل ماكزيمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه مقدار بحراني شاخص خسارت كل در پلان با زاويه ماكزيمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه ماكزيمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه ماكزيمم شاخص خسارت كل در جهات تحت تحريك دوران يافته با زاويه مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذيری در جهت­هاي بدون دوران تحريك مقدار كوچكتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذيری در جهت­هاي بدون دوران تحريك شاخص خسارت Park & Ang در طبقه ام شاخص خسارت Park & Ang امين عضو در طبقه ام شاخص خسارت Park & Ang کل سازه شاخص خسارت در طبقه ام بر اساس شکل پذيری شاخص خسارت در طبقه ام در جهت شاخص خسارت بر اساس شکل پذيری در طبقه ام در جهت شاخص خسارت بر اساس شکل پذيری در طبقه ام در جهت مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذيری در طبقه ام در جهت­هاي شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاويه تحريك شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاويه تحريك شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاويه تحريك شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاويه تحريك مقدار بزرگتر شاخص خسارت در جهت­هاي بدون دوران تحريك در طبقه ام مقدار كوچكتر شاخص خسارت در جهت­هاي بدون دوران تحريك در طبقه ام شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك شاخص خسارت نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك يك مقدار مشخص فرض­شده براي ماكزيمم جابجايي سازه در تراز بام در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه جابجايي سازه در تراز بام در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه در زمان جابجايي سازه در تراز بام در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه در زمان جابجايي سازه در تراز بام در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه در زمان جابجايي سازه در طبقه ام در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه در زمان جابجايي سازه در طبقه ام در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه در زمان جابجايي سازه در طبقه ام در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه در زمان پارامتر خسارت مقدار محاسبه شده پارامتر خسارت بر اساس نتايج تحليل سازه مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعيت قابل قبول براي تعمير جذر ميانگين مربعات جابجايي مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعيت گسيختگی مقدار پارامتر خسارت در آستانه شروع خسارت مدول الاستيسته پارامتر ظرفيت لرزه­اي پارامتر تقاضاي لرزه­اي ميزان انرژی مستهلک شده انرژی هيسترزيس طبقه ام كار انجام شده توسط انرژی هيسترزيس براي امين عضو از طبقه ام مدول الاستيسته فولاد انرژی هيسترزيس کل سازه ظرفيت انرژي سيستم تحت بارگذاري يكنواخت كار انجام شده توسط نيرو مقاومت نظير تسليم تنش بتن مقاومت فشاري مشخصه بتن تنش فولاد نيروي مقاوم تابع سيگنال تنش تسليم تنش تسليم مورد انتظار فولاد تنش نهايي مورد انتظار فولاد مدول برشي ارتفاع كل سازه ارتفاع طبقه ام ارتفاع سازه از تراز پايه شاخص Arias Intensity شاخص شدت مشخصه ضريب اهميت سازه ممان اينرسي موثر مقطع عضو بتن­آرمه ممان اينرسي ناخالص مقطع عضو بتن­آرمه پارامتر اندازه­گيري شدت تحريك ظرفيت فروريزش سازه: تعريف شده بر اساس پارامتر تحريك مقدار پارامتر اندازه­گيري شدت تحريك امتداد ارزيابي پارامتر تقاضا در پلان امتداد بحراني پارامتر تقاضا در پلان شمارنده طبقه ماتريس سختي ماتريس سختي پس از وقوع خسارت ماتريس سختي الاستيك شيب اوليه منحني ظرفيت بعد از رخداد زمين­لرزه شيب اوليه منحني ظرفيت قبل از رخداد زمين­لرزه سختي اسكالر سازه سختي اسكالر سازه پس از وقوع خسارت سختي اسكالر سازه پيش از وقوع خسارت ماتريس سختي اوليه سختي بتن سختي اسكالر طبقه ام پيش از وقوع خسارت سختي اسكالر طبقه ام پس از وقوع خسارت سختي فولاد توابع­ توزيع تجمعي در فرم لگاريتم حالت حدي سختي فولاد جرم گشتاور خمشي ماكزيمم بردار جابجابي نسبي طبقات گشتاور خمشي حداكثر بزرگاي گشتاور زلزله گشتاور خمشي تسليم جرم طبقه ام جرم تعميم يافته در مود ام تابع احتمال تابع احتمال شكنندگي تابع احتمال فروريزش تابع چگالي احتمال بيشينه شتاب تحريك ميانگين هندسي بيشينه شتاب تحريك در جهات حداكثر بيشينه شتاب تحريك در جهات حداقل بيشينه شتاب تحريك در جهات بيشينه شتاب تحريك در جهت بيشينه شتاب تحريك در جهت بيشينه جابجايي تحريك بيشينه سرعت تحريك نسبت فركانسي در امتداد نسبت فركانسي در امتداد طول المان­هاي اليافي ضريب رفتار سازه ضريب كاهش شكل­پذيري ضريب اضافه مقاومت ضريب رفتار سازه نزديك­ترين فاصله تا صفحه گسل ضريب رفتار آيين­نامه­اي سازه ضريب رفتار نهايي سازه نسبت به سطح طراحي ضريب رفتار نهايي سازه نسبت به سطح تسليم ضريب رفتار نسبت طبقات با خسارت مشخص نسبت طبقات شكل­­پذير فاصله گسل تا سازه بر اساس معيار Joyner-Boore فاصله گسل تا سازه بر اساس معيار Joyner-Boore ضريب اضافه مقاومت ضريب كاهش شكل­پذيري تقاضاي بدست آمده با دوران تحريك در راستاي ضريب همبستگي تقاضاي بدست آمده بدون دوران تحريك در راستاي يك مقادير مشخص فرض شده براي يك مقادير مشخص فرض شده براي مقدار بحراني تقاضا مقدار بحراني بدست آمده براي يك پارامتر تقاضا مقدار بحراني پيش­بيني­شده براي يك پارامتر تقاضا مقدار بزرگتر تقاضاي بدست آمده بدون دوران تحريك در راستاهاي مقدار كوچكتر تقاضاي بدست آمده بدون دوران تحريك در راستاهاي ضريب كاهش شكل­پذيري شبه­شتاب طيف شبه­شتاب طيف الاستيك شبه­شتاب طيف در پريود مود اول
شاخص جابجايي كل سازه شاخص خسارت طبقه ام بر اساس تغيير در مشخصه­هاي مودال شبه شتاب طيف طرح در پريودهاي كوتاه متغير تصادفي ناشي از عدم قطعيت در ظرفيت فروريزش الگوي بار جانبي در امتداد در ناحيه پس از تسليم الگوي بار جانبي در امتداد در ناحيه پس از تسليم جابجايي طيف زلزله MCE چگالي انرژي مشخصه الگوي بار جانبي در امتداد بيشينه شتاب پايدار شده شبه­شتاب طيف زلزله MCE بيشينه سرعت پايدار شده الگوي بار جانبي در امتداد الگوي بار جانبي در امتداد الگوي بار جانبي در امتداد در ناحيه پيش از تسليم الگوي بار جانبي در امتداد در ناحيه نرم­شدگي شبه­سرعت طيف الاستيك طيف طراحي شبه شتاب طيف الاستيك شبه شتاب طيف الاستيك شبه شتاب در زلزله سطح فروريزش طيف الاستيك شبه شتاب در زلزله سطح تسليم ميانه شبه­شتاب در طيف پاسخ حركت زمين در سطح فروريزش ميانه جابجايي در طيف پاسخ حركت زمين در سطح فروريزش پارامتر مقياس تابع موجك زمان تناوب طبيعي در سيستم تك درجه آزادي پريود اصلي تحريك زمين پريود اصلي تحريك زمين در راستاي پريود اصلي تحريك زمين در راستاي پريود انتقالي طيف در محدوده پريودهاي بلند بيشترين مقدار پريود در اصلي سازه تاريخچه پاسخ زمان تناوب طبيعي پريود پالس پارامتر زمان تناوب طبيعي در طيف طراحي پريود اصلي سازه پريود اصلي سازه در راستاي پريود اصلي سازه در راستاي پريود اصلي سازه در يك لحظه زماني زلزله پارامتر زمان تناوب طبيعي در طيف طراحي پريود اصلي سازه را پيش از رخداد زلزله پريود مود اول سازه زمان جابجايي جابجايي زمين دامنه جابجايي زمين تقاضا يا نياز جابجايي جابجايي نظير تسليم ظرفيت جابجايي سازه در آستانه فروريزش جابجايي بدست آمده با دوران تحريك در راستاي جابجايي بدست آمده بدون دوران تحريك در راستاي شتاب حركت زمين مولفه اول زوج شتاب­نگاشت دوران­يافته با زاويه مولفه دوم زوج شتاب نگاشت دوران­يافته با زاويه نيروي برشي پايه حداكثر نيروي برشي پايه حداكثر نيروي برشي پايه با فرض رفتار الاستيك خطي نيروي برشي پايه در سطح طراحي حداكثر نيروي برشي پايه مقاومت پسماند مورد انتظار در برش سرعت موج برشي خاك متوسط سرعت موج برشي در لايه­هاي مختلف خاك تا عمق 30 متري از تراز پايه نيروي برشي پايه در سطح طراحي نيروي برشي پايه در وضعيت تسليم آشكار نيروي برشي پايه در وضعيت تسليم مقاومت تسليم برشي مورد انتظار نيروي برشي پايه در وضعيت فروريزش مقاومت نهايي مورد انتظار در برش جذر ميانگين مربعات سرعت نيروي برشي پايه در وضعيت تسليم بار مرده بار زنده پارامتر تعيين­کننده شکل تابع خسارت زاويه شيب فولاد­هاي قطري ضريب اصلاح انرژي براي شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده ضريب ثابت در تابع احتمال به شكل تركيبي نسبت سختي پس از تسليم ضريب الگوي بار جانبي در امتداد ضريب الگوي بار جانبي در امتداد ضريب اصلاح انرژي براي شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده ضريب اصلاح انرژي براي شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده پارامتر تعريف­كننده تغييرات شتاب در يك گام زماني پارامتر ثابت در شاخص خسارت Park & Ang پارامتر مقياس در تابع چگالي احتمال انحراف معيار لگاريتم- نرمال در اثر عدم قطعيت ركورد- به ركورد انحراف معيار لگاريتم- نرمال در اثر عدم قطعيت در مدل­سازي انحراف معيار لگاريتم- نرمال در اثر عدم قطعيت ناشي از الزامات طراحي انحراف معيار لگاريتم- نرمال در اثر عدم قطعيت در نتايج آزمايشگاهي انحراف معيار لگاريتم- نرمال در اثر عدم قطعيت­هاي متفاوت پارامتر تعريف­كننده تغييرات شتاب در يك گام زماني توان تابع نمايي در تابع احتمال به شكل تركيبي شاخص جابجايي كل شاخص جابجايي كل در وضعيت مقاومت حداكثر در امتداد ماكزيمم شاخص جابجايي كل در در امتداد ماكزيمم شاخص جابجايي كل در در امتداد ماكزيمم شاخص جابجايي كل در جهت بحراني شاخص جابجايي كل در جهت در زمان ظرفيت نهايي شاخص جابجايي كل در امتداد شاخص جابجايي كل در حالت تسليم در امتداد شاخص جابجايي كل در حالت تسليم در امتداد بحراني ظرفيت فروريزش سازه بر اساس توزيع سه­بعدي شاخص جابجايي كل مقدار بحراني شاخص جابجايي كل در پلان تحت تحريك با زاويه بحراني ماكزيمم شاخص جابجايي كل در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه ماكزيمم شاخص جابجايي كل در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه ماكزيمم شاخص جابجايي كل در جهات تحت تحريك دوران يافته با زاويه شاخص جابجايي كل در جهت در زمان تحت تحريك دوران يافته با زاويه شاخص­ جابجايي هم­پايه شده در وضعيت­ تسليم شاخص­ جابجايي هم­پايه شده در آستانه فروريزش يك مقدار مشخص فرض­شده براي جابجايي نسبي طبقات يا دو انتهاي عضو ماكزيمم بردار جابجابي نسبي طبقات ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در طبقه جابجايي نسبي تسليم در طبقه جابجايي نسبي تسليم در راستاي در طبقه جابجابي نسبي طبقه در راستاي محور در زمان جابجابي نسبي طبقه در راستاي محور در زمان ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه مقدار بزرگتر ماكزيمم جابجايي نسبي در راستاهاي در طبقه ظرفيت جابجايي نسبي در راستاي در طبقه ظرفيت جابجايي نسبي در راستاي در طبقه ظرفيت جابجايي نسبي در راستاي در طبقه جابجايي نسبي تسليم در راستاي در طبقه جابجايي نسبي تسليم در راستاي در طبقه جابجايي نسبي تسليم در راستاي در طبقه ظرفيت فروريزش سازه بر اساس ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك دوران يافته با زاويه ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك با زاويه بحراني ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك با زاويه ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك با زاويه بحراني ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك با زاويه ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك با زاويه بحراني ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك دوران يافته با زاويه ماكزيمم تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه تحت تحريك دوران يافته با زاويه بحراني مقدار بزرگتر ماكزيمم جابجايي نسبي در راستاهاي در طبقه تحت تحريك با زاويه مقدار كوچكتر ماكزيمم جابجايي نسبي در راستاهاي در طبقه تحت تحريك با زاويه تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه در زمان تحت تحريك دوران يافته با زاويه تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه در زمان تحت تحريك دوران يافته با زاويه تقاضاي جابجايي نسبي در راستاي در طبقه در زمان تحت تحريك دوران يافته با زاويه جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج دو زاويه تحريك جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك جابجايي نسبي نرمال ­شده در راستاي در طبقه ام نسبت به نتايج يك زاويه تحريك يك مقدار مشخص فرض­شده براي كرنش عمودي كرنش عمودي در اثر بار محوري پارامتر مكان در تابع چگالي احتمال زاويه دوران زاويه دوران حركت زمين زاويه بحراني تحريك زاويه دوران حركت زمين شاخص پايداري ظرفيت دوران پلاستيك بردار تاثير شتاب ضريب تابع نمايي در تابع احتمال به شكل تركيبي متغير تصادفي ناشي از عدم قطعيت ناشي از الزامات طراحي ضريب وزني انرژي براي طبقه ام ضريب وزني انرژي براي امين عضو از طبقه ام متغير تصادفي ناشي از عدم قطعيت در مدل­سازي متغير تصادفي ناشي از عدم قطعيت ركورد- به ركورد متغير تصادفي ناشي از عدم قطعيت در نتايج آزمايشگاهي متغير تصادفي ناشي از عدم قطعيت­هاي متفاوت شكل­پذيري نياز شكل­پذيري الاستيك تقاضاي شكل­پذيري تقاضاي شكل­پذيري كل در پلان در جهت تقاضاي شكل­پذيري كل در پلان در جهت بحراني تقاضاي شکل پذيري در امين چرخه پلاستيک تقاضاي شكل­پذيري در راستاي ظرفيت شكل­پذيري ظرفيت شكل­پذيري كل در راستاي ظرفيت شكل­پذيري كل در راستاي ظرفيت شكل­پذيري كل در راستاي ظرفيت شكل­پذيري كل در راستاي ظرفيت فروريزش سازه بر اساس توزيع سه­بعدي نياز شكل­پذيري كل تقاضاي شكل­پذيري كل در پلان در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه تقاضاي شكل­پذيري كل در پلان در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه تقاضاي شكل­پذيري كل در پلان در جهت تحت تحريك دوران يافته با زاويه تقاضاي شكل­پذيري كل در پلان در جهات تحت تحريك دوران يافته با زاويه

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :161