عنوان :  مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان با 17- آلفا متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

موضوع:

مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna)

اساتید راهنما:

سرکار خانم دکتر طاهره ناجی

جناب آقای دکتر همایون حسین زاده صحافی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

اختصار فارسی…………………………….. 1

فصل اول : کلیات

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع…………………………… 3

1- 2بیان مسئله……………………………. 4

1-3 اهداف پژوهش…………………………….. 5

فصل دوم: مطالعه متون و مطالعات دیگران در این زمینه

2-1 فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان…………………………….. 7

2-2 محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد……………………………. 8

2-3- هیپوتالاموس……………………………… 8

2-3-1 – هورمون های هیپوتالاموسی…………………………….. 9

2-4- غده هیپوفیز (Pitiutary gland)……………………………

2-4-1- هورمون گنادوتروپین ( GtH )……………………………

2-4-2 – عوامل مؤثر بر GtH-I و Gth-II……………………………

2-5- دستگاه تولید مثل……………………………. 12

2-5-1 مورفولوژی بیضه……………………………. 14

2-5-2- هیستولوژی بیضه……………………………. 15

2-6 اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز……………………………. 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-2- 1- سایر اجزای سلولی…………………………….. 18

2-7- چرخه های فصلی بیضه……………………………. 18

2-8 معرفی گیاه خولنجان (Alpinia officinarum Hance)………………..

2-9. آندروژن ها…………………………… 22

2-10 .چگونگی تلقیح هورمون به بدن ماهی…………………………….. 22

آب مناسب برای مصرف در آکواریوم……………………………. 23

2-11. ماهی های آکواریومی زنده زا…………………………… 24

2-12. معرفی ماهی مولی…………………………….. 26

خصوصیات فیزیکو شیمیایی…………………………… 26

2-13 . طرزتشخیص جنسیت مولی…………………………….. 27

2-14-بهره گیری از ماهی مولی به عنوان مدل در مطالعات بیولوژیک و توکسیکولوژیک…….. 28

فصل سوم : مواد و روشها

3-1 دستگاه و ابزارهای مورد نیاز……………………………. 32

3-2 مواد مورد نیاز…………………………….32

3-3 روش کار……………………………. 34

3-3-1 آماده سازی ماهیان و آکواریوم ها ……………………………34

3-3-2 تیمار بندی…………………………….. 35

3-3-3 چگونگی آماده سازی دارو……………………………. 35

3-3-4 چگونگی عصاره گیری از ریزوم گیاه خولنجان…………… 36

3-4-1 بیهوش کردن ماهی…………………………….. 36

3-4-2 مراحل تزریق…………………………….. 37

3-4-3 تشریح ماهی…………………………….. 37

3-5 مراحل تهیه مقاطع بافتی…………………………….. 39

3-6- اندازه گیری سطوح استروئیدی…………………………….. 43

2-7- تعیین شاخص گنادوسوماتیک ( GSI)……………………………

3-8 مطالعه های آماری…………………………….. 44

فصل چهارم : نتایج( شامل نتایج نمودارها و جداول آماری )

4-1 – مطالعه وزن و طول ماهیان…………………………….. 46

4-2 نتایج شاخص گنادوسوماتیک GSI……………………………

4-3 نتایج سطوح استروئیدی…………………………….. 54

4-3-1.. نتایج سطح تستوسترون…………………………….. 54

4-3-2 نتایج سطح کورتیزول……………………………. 56

4-4. نتایج مطالعه طول گناد……………………………. 59

4-5- نتایج بافت شناسی بیضه ماهی…………………………….. 61

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 . بحث و نتیجه گیری…………………………….. 69

5-1-2 مطالعه شاخص GSI……………………………

5-1-3. مطالعه نتایج سنجش هورمونی…………………….. 70

5-1-4. مطالعه نتایج بافت شناسی بیضه……………….. 72

5-2. نتیجه گیری نهایی…………………………….. 73

پیشنهادت…………………………….. 74

اختصار انگلیسی…………………………..79

منابع……………………………. 76

چکیده:

در این پژوهش اثرات 17- آلفا متیل تستوسترون و عصاره گیاه خولنجان بر سیستم تولید مثلی و سیستم آدرنال ( هورمون کورتیزول ) در ماهی مولی بالغ نر مطالعه گردید. بدین مقصود ، پس از کلر زدایی آب آکواریوم ها ، 100 قطعه ماهی نر بالغ مولی با میانگین وزنی 3 ±1گرم در آکواریوم رها گردید . آداپته کردن ماهی به مدت 48 ساعت انجام گردید . سپس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مثل دما ، pH، سختی آب و فشار اکسیژن محاسبه گردید . آزمایش در 10 گروه انجام گردید . ( 2 گروه کنترل و 8 گروه تیمار) هر گروه شامل 10 قطعه ماهی نر و بالغ بود . دوزهای مختلف عصاره خولنجان و 17- آلفا متیل تستوسترون به مقدار 02/0 میلی لیتر در هر نوبت تزریق گردید و ماهیان تیمار خولنجان ، عصاره گیاه با دوزهای 10، 20 ، 30 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم و ماهیان تیمار 17- آلفا متیل تستوسترون با دوزهای 1 ، 5، 10و 20 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند . تزریق بصورت داخل عضله ای در عضله زیرباله پشتی ، بصورت 1 روز در میان و به مدت 20 روز انجام گردید . سپس ماهی ها کشته شدند . بافت بیضه آن ها جدا و در فرمالین 10 درصد فیکس گردید . آزمایشات بیومتری ماهی ها شامل اندازه گیری طول و وزن انجام گردید . سپس مقایسه هیستولوژیکی بیضه تیمارها با گروه های کنترل انجام گردید . نتایج نشان داد که شاخص گنادو سوماتیک در دو دوز 30 و 50 میلی گرم از گیاه خولنجان افزایش پیدا نمود.

مطالعه نتایج حاکی از آن می باشد که عصاره گیاه خولنجان در کلیه تیمارها مانند 17- آلفا متیل تستوسترون باعث افزایش بلوغ اسپرم و بلوغ نهایی ماهی گردید.

فصل اول: کلیات

1-1- ضرورت و اهمیت موضوع

تستوسترون هورمونی می باشد که در چند سال گذشته به عنوان دارو جهت درمان هایپوگنادیسم در مردان بهره گیری می گردد . مانند خواص آب می توان به عدم تأثیر آن بر کبد و بیشتر ارگان های داخلی تصریح نمود اما با در نظر داشتن اثر آن بر پروستات ، در بعضی موارد باعث هایپرپلازی پروستات و افزایش فشار بر مجاری ادراری و در نتیجه کاهش حجم ادرار می گردد (1) .

گیاه خولنجان با نام علمی Alpinia officinarum از خانواده Zingiberaceae یا زنجبیل می باشد . مانند خواص گیاهان این خانواده می توان به اثر افزایش دهنده فعالیت در سیستم تولید مثلی جنس نر تصریح نمود . (2)

این گیاه حاوی فلاونویید هایی می باشد که این فلاونویید ها دارای اثرات متفاوت ازجمله اثرات آنتی اکسیدانی واثرافزایش دهندگی باروری می باشد . (3)

تولید مثل در ماهی ها به وسیله فرآیندهای درون زا کنترل می گردد (4) دو استراتژی برای القای تولید مثل در ماهی هست . اولین استراتژی ایجاد محیط مشابه با آن چیز که در طبیعت برای تولید مثل لازم می باشد ، فراهم گردد . دومین استراتژی تزریق هورمون بوسیله هورمون های طبیعی تولید مثلی یا هورمون های آنالوگ سنتتیک می باشد (5) .

با در نظر داشتن اینکه تا کنون اثر گیاه خولنجان بر دستگاه تولید مثل ماهیان مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد لذا در پژوهش حاضر تأثیر 17- آلفا متیل تستوسترون و عصاره ریزوم گیاه خولنجان در بافت بیضه ماهی مولی بالغ نر مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت.

2-1- اظهار مسأله

تستوسترون مانند هورمون های جنسی می باشد که علاوه بر تأثیر بر سیستم تولید مثلی باعث افزایش توده ی استخوانی و ماهیچه ای و افزایش حساسیت به انسولین می گردد . همچنین در مردانی که سطح تستوسترون خونشان پایین می باشد ، در اثر مصرف تستوسترون ، بهبود حالات روحی نظاره می گردد .

بسیاری از مردان مسن علائم افزایش سطح انرژی ، فعالیت جنسی و بهبود خلق را در اثر درمان جایگزین با تستوسترون نشان می دهند .

کارن هربست ، اندوکراینولوژیست ، پیش بینی کرده که 1 نفر از 10 نفر مرد پاسخ خوبی به تستوسترون درمانی نشان می دهند اما بطور کلی پاسخ افراد به تستوسترون متفاوت می باشد .

مانند عوارض جانبی تستوسترون می توان به افزایش خوش خیم سایز پروستات ، آپنه تنفسی هنگام خواب ، تشکیل لخته های خونی و نارسایی قلبی تصریح نمود ( 6) در مطالعه ای که توسط Ratnasooria و همکارانش در سال 2005 صورت گرفت مشخص گردید که عصاره ی گیاه calcarata Alpinia که هم خانواده ی گیاه خولنجان می باشد ، باعث افزایش رفتارهای جنسی و افزایش باروری در رت های نر می باشد . این گیاه همچنین باعث افزایش سطح تستوسترون در خون موش های مورد آزمایش گردید . (2)

ماهی مولی با نام علمی Poecilia latipinna متعلق به رده ی ماهیان زنده زا می باشد . طول این ماهی 5 تا 10 سانتی متر و دمای مناسب برای نگه داری آن 22 تا 26 درجه سانتیگراد می باشد (7)

بافت بیضه این ماهی در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.

3-1- اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش مطالعه مقایسه اثرات عصاره خولنجان و 17- آلفا متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر بالغ می باشد .

از دیگر اهداف طرح می توان به موارد زیر تصریح نمود :

1- مطالعه تأثیر خولنجان بر شاخص گنادوسوماتیک در ماهی مولی

2- مطالعه تأثیر خولنجان بر شاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3- مطالعه تأثیر خولنجان بر میانگین طول بیضه در ماهی مولی

4- مطالعه تأثیر 17- آلفا – متیل تستوسترون بر شاخص گنادوسوماتیک در ماهی مولی

5- مطالعه تأثیر17- آلفا– متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم درماهی مولی

6- مطالعه تأثیر 17 – آلفا – متیل تستوسترون بر میانگین طول بیضه در ماهی مولی

تعداد صفحه : 91

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان