گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

گروه تربیت بدنی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

استاد راهنما:

دکتر اکبر آفرینش خاکی

استاد مشاور:

دکتر حسین پورسلطانی زرندی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………… 10

مقدمه……………………………… 12

اظهار مسئله……………………………… 13

اهمیت و ضرورت……………………………….. 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف پژوهش……………………………… 18

فرضیه های پژوهش……………………………… 19

محدودیت های پژوهش………………………………. 20

تعریف مفهومی متغیرها……………………………… 21

مقدمه……………………………… 23

کیفیت زندگی………………………………. 23

تعاریف کیفیت زندگی………………………………. 23

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی………………………………. 27

هویت و کیفیت زندگی………………………………. 28

کیفیت زندگی کاری………………………………. 28

تاریخچه کیفیت زندگی کاری………………………………. 28

تعاریف کیفیت زندگی………………………………. 31

فضای مفهومی کیفیت زندگی………………………………. 34

ماهیت هوش……………………………….. 38

انواع هوش……………………………….. 39

هیجان و اجزاء آن………………………………. 40

مدل های هوش هیجانی………………………………. 42

مدل های هوش هیجانی………………………………. 46

مدل بار-آن………………………………. 49

مدل دانیل گلمن………………………………. 50

هوش هيجاني………………………………. 51

درآمدي بر هوش هيجاني………………………………. 51

تاریخچه کیفیت زندگی………………………………. 54

عوامل موثر بر کیفیت زندگی………………………………. 56

ویژگی های کیفیت زندگی………………………………. 57

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی………………………………. 59

تحقیقات داخلی………………………………. 60

تحقیقات خارجی………………………………. 78

اختصار نتایج تحقیقات……………………………….. 85

فصل سوم……………………………… 86

روش شناسی………………………………. 86

مقدمه……………………………… 87

روش و طرح کلی پژوهش……………………………… 87

جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………………. 87

تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………… 88

ابزارهای اندازه گیری……………………………… 88

روش تجزیه و تحلیل………………………………. 91

فصل چهارم……………………………… 92

یافته های پژوهش………………………………. 92

توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها……………………………… 93

– تحلیل استنباطی داده ها……………………………… 98

فصل پنجم………………………………. 103

بحث و نتیجه گیری………………………………. 103

مقدمه……………………………… 104

اختصار پژوهش………………………………. 104

یافته های توصیفی………………………………. 104

یافته های استنباطی داده ها……………………………… 105

بحث و نتیجه گیری………………………………. 105

پیشنهادات برخاسته از پژوهش………………………………. 108

پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………………. 109

منابع و ماخذ………………………………. 110

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین مقصود، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب گردید.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آغاز در سطح توصیفی با بهره گیری از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در پژوهش پرداخته گردید، سپس در سطح استنباطی برای یافتن ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش با در نظر داشتن فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد    تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، 001/0p=) ارتباط معنی داری هست.

فصل اول: مقدمه

مقدمه:

ديدگاه افراد به زندگي تغييرات زيادي پيدا كرده می باشد و براي ارتقاي جنبه­هاي مختلف كيفيت زندگي[1] کوشش فراواني مي­كنند (نائینیان و همکاران، 1384). باتوجه به متنوع و متغير بودن مفهوم كيفيت زندگي از ديدگاه فرد و گروه­هاي مختلف اجتماعي، در مورد تعريف و الگوي آن توافق كلي وجود ندارد. براي مثال براساس تعريف گروه كيفيت زندگي سازماني بهداشت جهاني[2]، كيفيت زندگي ابعاد سلامت جسماني، رواني و اجتماعي، و حتي ارتباط با محيط زيست را دربرمي­گيرد (نیوا و تیلور[3]، 1999). كيفيت زندگي، رابطة نزديك و تنگاتنگي با مفهوم زندگي خوب دارد زیرا برخي از نشانگرهاي اصلي زندگي خوب نيز (تندرستي و بهداشت رواني) مشابه كيفيت زندگي می باشد و زندگي خوب بدون سلامت جسماني و رواني معنايي ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همين دليل چندين نشانگر كيفيت زندگي به ويژگي هاي شغلي، روابط شغلي، رضايت شغلي و رفتار تفريحي و گذران اوقات فراغت اختصاص يافته می باشد (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه كيفيت زندگي مورد توجه سازمآن هاي رفاهي و اجتماعي، محققان علوم اجتماعي، بهداشت، روان شناسي، پزشكي و تربيت بدني قرار گرفته می باشد (نیوا و تیلور، 1999).

به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی می باشد که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­می باشد که آن را از هوش شناختی متمایز می کند (ترابی،1382). پس هوش هیجانی فاکتوری مهم می باشد که مربیان و ورزشکاران بایستی همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.

امروزه با در نظر داشتن افزايش شاخص طول عمر و اميد به زندگي، مسئلة مهم­تري با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتي كيفيت زندگي[4] مطرح شده، كه پرداختن به اين موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربيت بدني را به خود جلب كرده می باشد (احمدی و همکاران، 1383). كيفيت زندگي مفهومي فراگير می باشد كه سلامت جسماني، رشد شخصي، حالات روانشناختي، ميزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر مي­گيرد و بر ادراك فرد از اين ابعاد نيز مبتني می باشد. در واقع، كيفيت زندگي در برگيرندة ابعاد عيني و ذهني می باشد كه در تعامل با يكديگر قرار دارند (عیدی، 1386).

 اظهار مسئله:

توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می طریقه (می یر و کاراسو، 2001). کنترل هیجانات در افراد علی الخصوص ورزشکاران و مربیان ورزشی بسیار مهم می باشد و در این بین در میادین ورزشی هوش هیجانی کمک بسیاري به موفقیت مربیان و ورزشکاران در میادین ورزشی می کند. شناخت هوش هیجانی به مربیان ورزش در انتخاب بازیکنان و واگذاري مسئولیت هاي مختلف و درك رفتار و چگونگی برخورد با آن ها کمک می کند (داگلاس، ویگاند، 2007).

كيفيت زندگي، رابطة نزديك و تنگاتنگي با مفهوم زندگي خوب دارد زیرا برخي از نشانگرهاي اصلي زندگي خوب نيز (تندرستي و بهداشت رواني) مشابه كيفيت زندگي می باشد و زندگي خوب بدون سلامت جسماني و رواني معنايي ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همين دليل چندين نشانگر كيفيت زندگي به ويژگي هاي شغلي، روابط شغلي، رضايت شغلي و رفتار تفريحي و گذران اوقات فراغت اختصاص يافته می باشد (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه كيفيت زندگي مورد توجه سازمان­هاي رفاهي و اجتماعي، محققان علوم اجتماعي، بهداشت، روان شناسي، پزشكي و تربيت بدني قرار گرفته می باشد (نیوا و تیلور، 1999).

پژوهش هاي صورت گرفته در زمینه مقایسه هوش هیجانی با بهره هوشی، توانائی هاي هوش هیجانی را که شامل ادراك هیجانی، تنظیم هیجانی، شناخت هیجانی و آسان سازي (تسهیل) هیجانی هستند را پیش بینی کننده بهتري براي موفقیت و سازگاري معرفی کرده اند (بشارت، 1348). هوش هیجانی شامل توانایی ما در ایجاد مهارت هاي کافی در به وجودآوردن روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیري پیش روی وظایف می باشد (گلمن، 1998). با بهبود این مهارت تسلط فرد بر امور بیشتر می گردد، احساس تسلط بر اوضاع این باور را در ورزشکار به وجودمی آورد که کوشش هاي وي بر موفقیت تاثیر خواهد گذاشت و وي می تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجه مسابقه را تعیین کند (کج باف نژاد، 1390). پس درك هیجانات براي دست یافتن به اهداف موفقیت آمیز (برادبری و همکاران، به نقل از گنج،1384) و روح تیمی و محیط ورزشی پربازده بسیار مهم می باشد (لین و همکاران، 2009،). یکی از موضوعات مهم روان‌شناسی که در سالهای اخیر مورد بحث جدی قرار‌گرفته، هوش هیجانی[5] می باشد. هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی مانند حفظ انگیزش شخص و استقامت پیش روی معضلات، حفظ خونسردی و کنترل تکانش‌های خود در شرایط بحرانی بوده، کامیابی را به تاخیر انداخته و با دیگران همدلی نموده و امیدوار باشد (ساسانی 1390). هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش‌بینی عملکرد فرد و مؤثرترین محرک برای رهبری و موفقیت معرفی شده می باشد. اعتماد به نفس[6]، آرمیدگی[7]، نیروبخشی[8]و تمرکز[9]که از مؤلفه‌های هوش هیجانی هستند ارتباط معنا داری یا سبک‌های رهبری و شخصیت یک رهبر در هدایت و کنترل تیم و کارکنان خود دارد که این ارتباط می‌تواند دارای همبستگی مثبت و بالایی باشد.

عبدلی(1384) می‌گوید فرد بلافاصله بعد از نظاره نتیجه عملکرد خود یک یا چند پاسخ هیجانی[10]خودکار را تجربه می کند. به طوری که نتیجه تحلیل شناختی از عملکرد و واکنش‌های عاطفی نسبت به آن، رفتار آینده وی را تعیین می کند . بارلینگ[11]و همکاران(2000)، در پژوهشی دریافتند که هوش هیجانی با رهبری تحول ‌آفرین مربیان ارتباط دارد . گاردنر[12] و استوک[13] با آزمایش ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری در 110 نفر از مربیان رده بالا، نشان دادند که بین تمامی مولفه‌های هوش هیجانی و سبک رهبری ارتباط‌ی منفی وجود ندارد. لینی و همکاران(2010) به اهمیت هوش هیجانی برای موفقیت در ورزش تصریح کرده می باشد و در پژوهش به مطالعه ارتباط هوش هیجانی و شرایط و جایگاه هیجانی گوناگون با احساسات و عملکرد مطلوب و نامطلوب پرداختند.

و یا در تعریف دیگري هوش هیجانی نوع دیگري از هوش می باشد که مشتمل برشناخت احساسات خویشتن و بهره گیری از آن براي اتخاذ تصمیم هاي مناسب در زندگی ، توانایی اداره مطلوب خلق وخو و وضع روانی و کنترل تکانش ها و فرسودگی می باشد (گلمن، 1995). درسال 1990 پیترسالوي و مایر[14] کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی فرق قائل شدن بین آنها و بهره گیری از این اطلاعات به عنوان راهنمایی براي فکر و اقدام فرد به کار بردند (چرنیس، 2000). این محققان تصریح داشتند که هوش هیجانی این امکان را براي افراد فراهم می کند که به گونه خلاقانه، بیندیشیندم و از عواطف و احساسات خود در حل مسائل و معضلات بهره گیری کنند. و چهار ویژگی تشخیص عواطف، بهره گیری موثر از عواطف، فهم و درك عواطف و تنظیم و کنترل عواطف را براي آن در نظر گرفتند (یراستد، 1999؛ چرنیس، 2000؛ پونگ تنگ فات، 2002). در الگوی مورد نظر بارون[15](2000)، هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از مهارت ها، صلاحیت ها و توانایی های غیر شناختی در نظر گرفته می گردد. الگوی وی شامل پنج گروه از توانایی ها می باشد که شامل توانایی درون فردی، توانایی بین فردی، مدیریت استرس، سازش یافتگی، خلق عمومی می باشد. دانيل گلمن[16] در سال 1998 در كتاب خود تحت عنوان كاركرد هوش هيجاني آن را اينگونه تعريف مي كند: هوش هيجاني توانايي درك و فهم هيجان ها و عواطف می باشد به مقصود تعميم آن به عنوان حامي انديشه، شناخت هيجان ها و دانش هيجاني تا بتوانيم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلي، عاطفي و هيجاني فراهم گردد. اولین نظریه، آن را نوعی توانایی ذهنی مثل بهره هوشی معرفی نمود(جان کی شی،2007). دیدگاه دوم هوش هیجانی را مجموعه اي از قابلیت ها و مهارت هاي متشکل از حالات رفتاري و ادراکات فردي مرتبط با توانایی فرد براي شناخت، پردازش و به کارگیري اطلاعات هیجانی دانست که وابسته به قلمرو شخصیت هستند (پتریدسا، 2004 ). اما مسئلة مهم تري با عنوان چگونه گذراندن عمر و به عبارتي كيفيت زندگي مطرح شده، كه پرداختن به اين موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربيت بدني را به خود جلب كرده می باشد (احمدی و همکاران، 1383). بازخواني مفاهيم متعدد كيفيت زندگي به ارائة تعريفي از سوي گروه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت منجر شده می باشد. اين تعريف براي درك فرد از موقعيت خود در بافتي از نظام هاي فرهنگي و ارزشي و در زمينة هدف ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندي آن­ها ارائه شده می باشد. در اين نگاه كيفيت زندگي مفهومي فراگير می باشد كه سلامت جسماني، رشد شخصي، حالات روانشناختي، ميزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر مي گيرد و بر ادراك فرد از اين ابعاد نيز مبتني می باشد. در واقع، كيفيت زندگي دربرگيرندة ابعاد عيني و ذهني می باشد كه در تعامل با يكديگر قرار دارند. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه كيفيت زندگي مفهومي پوياست، زیرا ممكن می باشد ارزش ها، نيازها و توجه­هاي فردي و اجتماعي طي زمان در واكنش به رويدادها و تجارب زندگي دگرگون شوند. همچنين هر بعد از كيفيت زندگي مي تواند آثار چشمگيري بر ديگر ابعاد زندگي بگذارد (نیوا، 1992). به بياني ديگر، كيفيت زندگي بيانگر تاثيرات عملكردي عدم سلامتي و برايندهاي آن بر درك فرد از جنبه هاي جسماني، روانشناختي و اجتماعي زندگي فردي می باشد (عیدی، 1386). پژوهش های اندکی در زمینه رابطۀ هوش هیجانی و کیفیت زندگی در ایران انجام گرفته (حسنیان، 1390؛ رجبی، 1390؛ احمد نژاد، 1391؛ نریمانی، 1390؛ 2008) که در اکثر این تحقیقات ارتباط مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی هست، پس باتوجه به اینکه تمام پژوهش های انجام گرفته بر روی جامعه آماری غیرورزشی محدود شده و نشان می دهند که هوش هیجانی با کیفیت زندگی رابطۀ معنادار دارند پس این پژوهش نیز درصدد پیدا نمود پاسخ به این پرسش می باشد که آیا بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطۀ معنادار هست؟

[1] Quality of life

[2] World Health Organization Quality of Life

[3] Newa C, and Taylor

[4]Quality of life

[5] Emotional Intelligence

[6] Confidence

[7] Relaxation

[8] Refreshment

[9] Centralization

[10] Emotional response

[11] Barling

[12] Gardner

[13] Staugh

[14] Salovey & Mayer

[15] Bar- On

[16] Daniel Goleman

[1] Intelligence Shrink Emotional Questionnaire

تعداد صفحه : 120