برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

پايان‌نامه کارشناسي ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب)

مطالعه عملکرد و امکان­سنجی بهره گیری از پمپ­های ضربه­قوچی در سیستم­های آبرسانی روستایی

­­

بهمن 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فهرست مطالب………………………………………………….. ‌ز

فهرست اشکال………………………………………………….. ‌ط

فهرست جداول………………………………………………….. ‌ك

چکیده:………………………………………………………. 1

فصل اول……………………………………………………… 2

معرفی پژوهش………………………………………………….. 2

1-1- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن…………………… 4

1-1-1- اهداف اصلی………………………………………… 4

1-1-2- اهداف فرعی………………………………………… 5

1-2- فرضیه اصلی……………………………………………. 5

1-3- برنامه تحقيق………………………………………….. 5

1-4- ساختار این گزارش………………………………………. 6

فصل دوم……………………………………………………… 8

پمپ ضربه‌قوچی…………………………………………………. 8

2-1- پدیده ضربه‌قوچ در سیستمهای خطوط انتقال آب………………. 9

2-1-1- تاریخچه مطالعات و تحقیقات در زمینه ضربه‌قوچ…………. 9

2-1-2- تعریف اصطلاحات……………………………………. 11

2-1-3- نظریه‌های مربوط به ضربه‌قوچ………………………… 11

2-1-3-1- نظریه رفتار صلب ستون آب………………………………….. 11

2-1-3-2- نظریه رفتار کشسانی……………………………………….. 13

2-1-4- ضربه‌قوچ در باز و بستن سریع شیر……………………. 14

2-1-5- بهره گیری از انرژی حاصل از ضربه‌قوچ…………………. 16

2-2- نرم‌افزارهای موجود در زمینه تحلیل ضربه‌قوچ……………… 16

2-3- پمپ ضربه‌قوچی…………………………………………. 18

2-4- تاریخچه پمپ ضربه قوچی………………………………… 19

2-5- مکانیزم پمپ ضربه‌قوچی…………………………………. 19

2-5-1- بدنه پمپ (Pump Body)………………………………. 24

2-5-2- شیر قطع و وصل (Impulse Valve)……………………….. 24

2-5-3- شیر یکطرفه (Delivery Valve)………………………….. 27

2-5-4-محفظه هوا (Air Vessel or Air Chamber)…………………….. 28

2-5-6- شیر ورود هوا (Snifter Valve)…………………………. 29

2-6- راه‌اندازی پمپ ضربه‌قوچی……………………………….. 29

2-7- طراحی پمپ ضربه‌قوچی…………………………………… 31

فصل سوم…………………………………………………….. 33

مواد و روش پژوهش……………………………………………. 33

3-1- مدلسازی و طراحی پمپ ضربه‌قوچی با بهره گیری از نرم‌افزار HAMMER V8i  34

3-1-1- اجزای مورد بهره گیری در مدل………………………… 34

3-1-2- وارد کردن اطلاعات اولیه در نرم افزار………………. 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-3- مدلسازی نمونه‌ای از پمپ ضربه‌قوچی…………………… 43

3-1-4- نرم‌افزار تهیه شده جهت مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی……….. 46

3-2- طراحی پمپ ضربه‌قوچی در مجتمع آبرسانی استان اردبیل (مطالعه موردی پژوهش) 48

3-2-1- مشخصات کلی روستاهای طرح………………………….. 48

3-2-2- مقایسه پمپاژ به روش متعارف و روش ضربه‌قوچی…………. 50

3-2-3- طراحی خط پمپاژ به روستای گاودول…………………… 52

3-2-3-1- طراحی خط پمپاژ متعارف……………………………………. 52

3-2-3-2- طراحی خط پمپاژ ضربه‌قوچی………………………………….. 53

فصل چهارم…………………………………………………… 55

نتایج پژوهش و تحلیل آن………………………………………. 55

4-1- مقدمه………………………………………………… 56

4-2- نتایج نمونه پمپ مدل شده (بخش 3-1-3)…………………… 56

4-3- نتایج مدلسازی برای روستای گاودول (اردبیل)…………….. 62

4-4- مقایسه اقتصادی پمپاژ ضربه‌قوچی و پمپاژ متعارف………….. 77

4-5- تأثیر حجم تانک هوا بر روی حجم آب پمپاژ شده……………. 78

4-6- محاسبه نسبت دبی پمپ شده به دبی خط اصلی……………….. 79

4-7- ملاحظات طراحی پمپ ضربه‌قوچی…………………………….. 79

فصل پنجم……………………………………………………. 81

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………. 81

5-1- نتیجه‌گیری کلی………………………………………… 82

5-2- ارائه پیشنهادات………………………………………. 82

پیوست 1…………………………………………………….. 83

برنامه تعیین حجم پمپاژ در طراحی پمپ ضربه‌قوچی به زبان فرترن…… 84

پیوست 2…………………………………………………….. 86

نمودارهای تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای قطرهای مختلف (پمپاژ گاودول)      87

Abstract……………………………………………………… 94

 

 

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1- معرفی توابع F و f در باز و بستن ناگهانی شیر (پارماکیان, 1955) 16

شکل ‏2‑2- نمایی از صفحه مربوط به نرم‌افزار HAMMER (HAMMER-Guide, 2012) 18

شکل ‏2‑3- اجزای تشکیل دهنده پمپ ضربه‌قوچی (Alaban, 2007) 20

شکل ‏2‑4- نمونه‌ای از تولید پمپ ضربه‌قوچی و اجزای آن (Browne, 2009) 21

شکل ‏2‑5- تصاویری از انواع مختلف پمپ ضربه‌قوچی تولید شده (Browne, 2009) 22

شکل ‏2‑6- نحوه انتقال آب بوسیله پمپ ضربه‌قوچی (Alaban, 2007) 23

شکل ‏2‑7- بخشی از اجزای تشکیل دهنده بدنه پمپ (Browne, 2009) 24

شکل ‏2‑8- شیر قطع و وصل و اجزای تشکیل‌دهنده آن (Browne, 2009) 25

شکل ‏2‑9- مراحل چهارگانه باز و بسته شدن شیر قطع و وصل (Warwichshire, 2005) 26

شکل ‏2‑10- اجزای تشکیل‌دهنده شیر یکطرفه (Browne, 2009) 27

شکل ‏2‑11- محفظه هوا (Browne, 2009) 28

شکل ‏2‑12- شیر ورود هوا (Browne, 2009) 29

شکل ‏2‑13- مراحل راه‌اندازی پمپ ضربه‌قوچی (Browne, 2009) 30

شکل ‏2‑14- نمونه‌ای از جداول طراحی و انتخاب پمپ ضربه‌قوچی (Lightman, et al., 2010) 32

شکل ‏3‑1- طرح شماتیک پمپ ضربه‌قوچی 35

شکل ‏3‑2- نحوه چیدمان عناصر مورد بهره گیری در HAMMER V8i برای مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی 37

شکل ‏3‑3- نمونهای از الگوی بسته شدن شیر در HAMMER V8i برای مدلسازی پمپ ضربه قوچی 40

شکل ‏3‑4- مشخصات مورد نیاز در نوار ابزار Wave Speed Calculator برای تعیین سرعت موج 42

شکل ‏3‑5-مشخصات مایع درون لوله جهت محاسبه سرعت موج در در نرمافزار HAMMER V8i 42

شکل ‏3‑6-مشخصات خط لوله جهت محاسبه سرعت موج در در نرمافزار HAMMER V8i 43

شکل ‏3‑7- نمونه‌ای از تغییرات فشار در خط پمپاژ بعد از ایجاد ضربه با بهره گیری از HAMMER V8i 46

شکل ‏3‑8- الگوریتم مورد بهره گیری در تعیین حجم پمپاژ ناشی از هر بار بسته شدن ناگهانی شیر 47

شکل ‏3‑9- پلان کلی منطقه طرح و خطوط انتقال 49

شکل ‏3‑10- پلان طرح پمپاژ به روستای گاودول (روش متعارف) 50

شکل ‏3‑11- پلان طرح پمپاژ به روستای گاودول (روش پمپ ضربه‌قوچی) 51

شکل ‏3‑12- پروفیل خط انتقال از مخزن ایلوانق تا مخزن آناویز به طول 5600 متر 52

شکل ‏3‑13- پروفیل خط انتقال از مخزن آناویز تا مخزن گاودول به طول 4600 متر 52

شکل ‏4‑1- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 15 میلیمتر) 57

شکل ‏4‑2- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 20 میلیمتر) 58

شکل ‏4‑3- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 25 میلیمتر) 59

شکل ‏4‑4- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 32 میلیمتر) 60

شکل ‏4‑5- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 40 میلیمتر) 61

شکل ‏4‑6- نمودار تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای حالت بهینه پمپاژ (قطر خط 32 میلیمتر – حجم هوای 5 لیتر) 61

شکل ‏4‑7- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 15 میلیمتر)- اردبیل 62

شکل ‏4‑8- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 20 میلیمتر) – اردبیل 63

شکل ‏4‑9- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 25 میلیمتر) – اردبیل 64

شکل ‏4‑10- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 32 میلیمتر) – اردبیل 65

شکل ‏4‑11- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 40 میلیمتر) – اردبیل 66

شکل ‏4‑12- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 50 میلیمتر) – اردبیل 67

شکل ‏4‑13- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 65 میلیمتر) – اردبیل 68

شکل ‏4‑14- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 80 میلیمتر) – اردبیل 69

شکل ‏4‑15- نمودار فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای قطر 100 میلیمتر 70

شکل ‏4‑16- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 80 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 72

شکل ‏4‑17- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 65 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 72

شکل ‏4‑18- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 50 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 73

شکل ‏4‑19- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 40 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 73

شکل ‏4‑20- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 32 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 74

شکل ‏4‑21- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 25 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 74

شکل ‏4‑22- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 20 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 75

شکل ‏4‑23- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 15 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 75

شکل ‏4‑24- نمودار تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای حجم هواهای مختلف (قطر بهینه 80 میلیمتر) 79

شکل ‏7‑1- نمودار تغییرات فشار برای قطر 15 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 87

شکل ‏7‑2- نمودار تغییرات فشار برای قطر 20 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 87

شکل ‏7‑3- نمودار تغییرات فشار برای قطر 25 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 88

شکل ‏7‑4- نمودار تغییرات فشار برای قطر 32 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 88

شکل ‏7‑5- نمودار تغییرات فشار برای قطر 40 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 89

شکل ‏7‑6- نمودار تغییرات فشار برای قطر 50 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 89

شکل ‏7‑7- نمودار تغییرات فشار برای قطر 65 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 90

شکل ‏7‑8- نمودار تغییرات فشار برای قطر 80 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 90

شکل ‏7‑9- نمودار تغییرات فشار برای قطر 100 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 91

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1- پارامترهای مورد نیاز ورودی مخزن تغذیه (Drive Tank) در نرم‌افزار HAMMER V8i 38

جدول ‏3‑2- پارامترهای مورد نیاز ورودی سرج تانک (Surge Tank) در نرم‌افزار HAMMER V8i 39

جدول ‏3‑3- پارامترهای مورد نیاز ورودی محفظه هوا (Air Chamber) در نرم‌افزار HAMMER V8i 39

جدول ‏3‑4- پارامترهای مورد نیاز ورودی شیر قطع و وصل (Butterfly Valve) در نرمافزار HAMMER V8i 40

جدول ‏3‑5- پارامترهای مورد نیاز ورودی گره (Junction) در نرمافزار HAMMER V8i 41

جدول ‏3‑6- پارامترهای مورد نیاز ورودی لوله (Pipe) در نرمافزار HAMMER V8i 41

جدول ‏3‑7- مشخصات لوله اصلی انتقال آب (لوله P1) 43

جدول ‏3‑8- مقادیر پارامترهای مورد نیاز طرح 44

جدول ‏3‑9- قطرهای قابل بهره گیری جهت خط پمپاژ آب (لوله P2در شکل 3-1) 45

جدول ‏3‑10- مشخصات لوله اصلی انتقال آب 53

جدول ‏3‑11- مشخصات قطرهای مورد بهره گیری جهت خط پمپاژ آب 54

جدول ‏4‑1- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 15 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 56

جدول ‏4‑2- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 20 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 57

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول ‏4‑3- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 25 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 58

جدول ‏4‑4- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 32 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 59

جدول ‏4‑5- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 40 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 60

جدول ‏4‑6- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 15 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 62

جدول ‏4‑7- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 20 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 63

جدول ‏4‑8- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 25 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 64

جدول ‏4‑9- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 32 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 65

جدول ‏4‑10- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 40 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 66

جدول ‏4‑11- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 50 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 67

جدول ‏4‑12- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 65 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 68

جدول ‏4‑13- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 80 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 69

جدول ‏4‑14- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 100 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 70

 

 

 

چکیده:

در این مطالعه، مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی توسط نرم‌افزاری که تهیه گردیده انجام شده می باشد. این نرم‌افزار خروجی‌های نرم‌افزار HAMMER را به عنوان ورودی در پیدا نمود نموده و با کسب اطلاعاتی دیگر (شامل ارتفاع پمپاژ و …) میزان آب پمپاژ شده را در هر بار قطع و وصل ناگهانی شیر محاسبه می‌نماید.

در این پژوهش مدلسازی نمونه‌ای از پمپ فوق در مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان اردبیل انجام گرفته می باشد. بر اساس تحلیل فنی و اقتصادی انجام شده مدلسازی فوق نشان می‌دهد که در مواردی که دبی پمپاژ کم باشد می‌توان به جای پمپاژ متعارف از پمپ ضربه‌قوچی بهره گیری نمود.

عوامل مؤثر در مدلسازی و طراحی پمپ ضربه‌قوچی شامل قطر خط پمپاژ، زمان قطع و وصل شیر، حجم هوای موجود در محفظه هوا و … می‌باشد. این پارامترها در طراحی این نوع پمپ مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

از مهمترین مزایای پمپ مذکور عدم نیاز به بهره گیری از انرژی‌های گران قیمت از قبیل انرژی فسیلی یا انرژی الکتریکی می‌باشد. در مواردی که امکان بهره گیری از انرژی‌های مذکور با سختی و هزینه زیادانجام می‌گیرد، بهره گیری از پمپ ضربه‌قوچی می‌تواند کارگشا باشد.

 

کلمات کلیدی:

پمپ ضربه­قوچی، نرم‌افزار HAMMER ، آبرسانی روستایی، مدلسازی هیدرولیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- معرفی پژوهش

پمپ­ها (تلمبه­ها) [1] از اصلی­ترین اجزای صنعت آبرسانی می­باشند. این واحد مانند تأسیسات استراتژیک محسوب شده و یکی از آیتم­های اصلی مصرف انرژی در سیستم آبرسانی می باشد. به مقصود تعریف کاملتر و دقیقتر این پایان­نامه، آغاز بحث مختصری راجع به انواع پمپ­ها و گروه­بندی آنها از نظر بهره گیری از انرژی (بهره گیری مستقیم یا بهره گیری غیرمستقیم) لازم به نظر می­رسد.

بر مبنای نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ­ها را به سه دسته کلی تقسیم می­کنند (نوربخش, 1385):

پمپ‌هاي ديناميكي پمپ‌هايي هستند كه انرژي جنبشي آب را افزايش مي‌دهند. در اين نوع پمپ‌ها انتقال انرژي از پمپ به سيال به صورت پيوسته انجام مي‌گيرد و مقدار سيال عبوري از واحد زمان (آبدهي) و فشار خروجي سيال از پمپ به هم وابسته مي‌باشند. اين دسته از پمپ‌ها شامل زيرمجموعه كاملاً متنوعي بوده كه پمپ‌هاي چرخي[5] از مهمترين آنهاست كه خود بر اساس مسير حركت سيال در چرخ به سه دسته پمپ‌هاي شعاعي[6] (براي ايجاد فشار بالا و آبدهي بالنسبه كمتر)، پمپ‌هاي محوري[7] (براي ايجاد آبدهي بالا و فشار كمتر) و پمپ‌هاي مختلط[8] (براي ايجاد فشار و آبدهي متوسط) تقسيم مي‌شوند (نوربخش, 1385).

در پمپ‌هاي جابجايي مثبت، انتقال انرژي به سيال به صورت متناوب صورت مي‌گيرد. اين پمپ‌ها خود به انواع مختلفي تقسيم مي‌شوند كه از مهمترين آنها پمپ‌هاي رفت و برگشتي (پیستونی)[9]، گردشي[10] و لوله‌اي[11] را مي‌توان نام برد. اين نوع پمپ‌ها معمولاً براي دبي‌ها و لزجت‌هاي نامتعارف مورد بهره گیری قرار مي‌گيرند و اغلب كاربرد صنعتي دارند (نوربخش, 1385).

ساير پمپ‌ها كه مكانيزمي متفاوت از دو رده پمپ ذكر شده دارند در رده پمپ‌هاي ويژه قرار مي‌گيرند. از اين نوع پمپ‌ها مي‌توان به پمپ‌هاي هوا[12] ، پمپ‌هاي اجكتور[13] و همچنين پمپ‌هاي قوچ­آبي (ضربه قوچي)[14] تصریح كرد. در اين پمپ‌ها نحوه انتقال انرژي به سيال براي انجام حركت خاصي اندکی متفاوت از دو نوع اول مي‌باشد. ليكن باز هم به گونه‌اي مي‌توان آنها را در دو دسته اول نيز جا داد.

پمپ‌های ضربه‌قوچی که موضوع این پایان‌نامه هستند، در زمره پمپ‌های ویژه بوده لیکن به عنوان پمپ جابجایی مثبت نیز قابل دسته‌بندی هستند. در این پمپ‌ها از انرژی جریان ناپایدار ضربه‌قوچ[15] در یک خط آبرسانی برای انتقال آب به ارتفاع بالا اما در دبی‌های محدود بهره گیری می گردد. امکان‌سنجی بهره گیری از این نوع پمپاژ در پروژه‌های آبرسانی مناطق دوردست و با اختلاف ارتفاع بالا، موضوع پژوهش در این پایان‌نامه می‌باشد.

 

1-1- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن

با در نظر داشتن هزينه بالاي تأمين انرژي متعارف (شامل انرژي الكتريكي يا انرژي فسيلي) در بهره گیری از پمپ­هاي رايج در صنعت آب، بهره گیری از پمپ­هايي كه داراي مكانيزم ساده‌تر و مصرف انرژي كمتري باشند مي‌تواند از جذابيت مناسبي برخوردار باشد. پمپ‌هاي قوچ‌آبي (ضربه­قوچی) فقط با بهره گیری از انرژي هيدروليكي ناشي از جريان ناپايدار[16] در خطوط لوله، اقدام پمپاژ آب را انجام مي‌دهند و نيازي به بهره گیری از انرژي‌هاي الكتريكي يا فسيلي ندارند. همچنين در برخي از مناطق روستايي بعلت شرايط توپوگرافي ويژه تأمين آب روستاهاي هم‌جوار از طريق يك ايستگاه پمپاژ (مجتمع­هاي آبرساني) با سختي و هزينه زياد انجام مي­گردد. بهره گیری از پمپ‌هاي ضربه‌قوچي مي‌تواند به عنوان يكي از گزينه‌هاي حل مشكلات فوق مطرح گردد.

1-1-1- اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام اين پايان‌نامه، امكان‌سنجي اجراي چنين ايستگاههاي پمپاژي در سيستم‌هاي آبرساني، بويژه در مناطق روستايي مي‌باشد.

 

1-1-2- اهداف فرعی

مانند اهداف دیگر پروژه می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • تهیه برنامه نرم‌افزاری برای تسهیل و بهینه کردن طراحی ایستگاه‌های پمپاژ ضربه‌قوچی
 • تعیین محدوده‌های فنی و اقتصادی بهره گیری از این نوع پمپاژ
 • حفاظت خط اصلی انتقال آب در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌قوچ (علاوه بر اقدام پمپاژ آب)

 

1-2- فرضیه اصلی

فرض اصلی پژوهش عبارت می باشد از اینکه در صورت بهره گیری از پمپ‌هاي ضربه‌قوچي (قوچ‌آبي) در روستاهايي كه امكان اجراي اين پروژه هست، مي‌توان بدون بهره گیری از انرژي گران‌قيمت الكتريكي يا فسيلي اقدام انتقال آب را با راندمان بالا و نسبت سود به هزینه قابل قبول به روستاهاي مذكور انجام داد. در اين پروژه با مقايسه فني و اقتصادي اجراي يك طرح در دو حالت ايستگاه‌هاي پمپاژ متعارف و يا بهره گیری از پمپ‌هاي قوچ‌آبي در جهت اثبات فرضيه فوق اقدام مي‌گردد.

 

1-3- برنامه تحقيق

به مقصود بررسي بهره گیری از پمپ­های ضربه‌قوچی در سیستم­های آبرسانی روستایی مراحل تحقيق زير در نظر گرفته شده می باشد:

 1. مطالعات كتابخانه‌اي و تدوين ادبيات موضوع (تئوري، تاريخچه و مكانيزم‌هاي مؤثر)
 2. مطالعه وضعيت موجود سيستم‌هاي آبرساني روستايي استان اردبیل و امكان‌سنجي بهره گیری از پمپ ضربه­قوچي در آنها
 3. انتخاب يكي از طرح‌هاي موجود به عنوان طرح پايلوت
 4. مدل‌سازي طرح انتخاب شده با بهره گیری از نرم‌افزارهاي موجود
 5. طراحي سيستم پمپاژ به روش ضربه‌قوچي در ايستگاه مورد نظر
 6. مدل‌سازي طرح تهيه شده و تعيين ضرايب مقاومت و قطر لوله‌ها و طراحي تجهيزات مورد نياز
 7. جمع‌بندي نتايج و مقايسه آن با روش‌هاي متعارف ايستگاه‌هاي پمپاژ از نظر فني و اقتصادي
 8. نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات
 9. تدوين پايان نامه

 

1-4- ساختار این گزارش

این گزارش مشتمل بر 5 فصل ذیل می‌باشد:

 

 • فصل اول : کلیات، اهداف و ضرورت انجام پژوهش
 • فصل دوم: پمپ ضربه‌قوچی
 • فصل سوم: مواد و روش پژوهش
 • فصل چهارم: نتایج پژوهش و تحلیل نتایج
 • فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

[1] -Pumps

[2] -Kinetic Pumps

[3] -Positive Displacement Pumps

[4] -Special Pumps

[5] -Turbo-Pumps

[6] -Radial Flow Pumps

[7] -Axial Flow Pumps

[8] -Mixed Flow Pumps

[9] -Piston Pumps

[10] -Rotary Pumps

[11] -Tubular Pumps

[12] -Air Lifting Pumps

[13] -Ejector Pumps

[14] -Hi-Ram Pumps

[15] -Water Hammer

[16] -Unsteady Flow

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :111